top of page

L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS VOL URBANITZAR L'OLLA DEL REI

Llistat de denúncies relatives a les falsedats i retards de l’Ajuntament de Castelldefels pel que fa a la modificació del Pla General Metropolità (PGM) per protegir l’Olla del Rei durant aquest mandat.

La plataforma Salvem l’Olla del Rei, amb el suport del veïnat, entitats, experts i naturalistes del Llobregat i de Catalunya, porta gairebé 4 anys demanant a l’Ajuntament de Castelldefels que modifiqui el Pla General Metropolità (PGM) per qualificar com a no urbanitzable l’espai comprès entre els carrers Barcelona, Pi Tort i la llacuna de l’Olla del Rei (en endavant la “L” de l’Olla).

Aquesta modificació garantiria la conservació dels hàbitats i espècies que es troben emparats per les directives europees HABITATS 92/43/CEE I AUS 2009/147/CE, textos jurídics transposats a l’Estat espanyol i legalment vinculants al territori català. A més, es troben inclosos a la zona IBA 140, internacionalment emparada pels estudis de Birdlife International, amb precedents jurídics europeus que permetrien tractar l’espai de l’Olla com a una zona ZEPA - XN2000 pel seu elevadíssim valor ornitològic. 

L’Ajuntament de Castelldefels ha incomplert el compromís d’iniciar la protecció de l’Olla del Rei en 2021 i ho posposa al 2022, sense concretar dates. S’acosta el final del mandat i no s’ha avançat per arribar a un acord entre administracions. Els treballs amb la comissió tècnica amb INCASOL i DG Universitat han finalitzat.

Tot i el compromís de l’ajuntament per preservar integrament la “L” de l’Olla del Rei i qualificar-la com a no urbanitzable, ara la seva proposta de planejament inclou una zona urbanitzable dintre de la “L” de l’Olla del Rei de 5.000 m2, com equipament municipal. Això posa en risc la integritat de l’espai natural i els seus hàbitats i animals protegits.

MAPA-ZONA URBANITZABLE.jpg

Proposta de zona urbanitzable per equipaments municipals que ha proposat l'Ajuntament de Castelldefels

L’Ajuntament de Castelldefels ha assegurat reiteradament als mitjans locals (com El Castell), comarcals, als plens municipals i a totes les reunions mantingudes amb la plataforma que es preservaria íntegrament tot l’espai natural i que es modificaria el PGM per protegir íntegrament tota la “L”. Però diverses fonts confirmen que l’Ajuntament està contemplant urbanitzar una part de la “L” de l’Olla durant aquest mandat.

Hem de denunciar les incongruències i falsedats i per això mostrem un llistat amb els greuges que ha comès i cometrà l’Ajuntament de Castelldefels si no protegeix íntegrament la zona humida durant aquest mandat que acaba l’any vinent.

Greuges polítics contra la població

Captura.PNG

1. Difusió de missatges tendenciosos i sensacionalistes que buscaven transmetre la idea de què el consistori defensa la preservació íntegra de la zona humida de l’Olla

Van dir reiteradament que “mantenir la integritat de la L de l’Olla era una LÍNIA VERMELLA de les negociacions per a la modificació del Pla General Metropolità”. La realitat és que únicament intenta tranquil·litzar la població sensible mentre planeja com dissimular políticament la urbanització de part de l’espai.

2. Sotmetiment dels valors ambientals i del patrimoni natural comú, als interessos urbanístics i a l’obtenció de plusvàlues i beneficis econòmics.

3. Negacionisme climàtic de l’Ajuntament

Oblit de la “declaració d’emergència climàtica”, així com dels objectius aprovats pels parlaments europeus, estatals i catalans pel que fa a la lluita contra el canvi climàtic. Un dels objectius prioritaris de les agendes internacionals passa per la preservació de les zones humides.

4. Falta de transparència i participació democràtiques

L'Ajuntament no ha permès la participació de la plataforma en els espais de debat i presa de decisions sobre el futur de la zona humida de l’Olla junt amb la resta d’actors polítics implicats, malgrat ser la veu popular que ha denunciat l’intent d’urbanitzar i ha posat de relleu els valors ambientals que negaven les administracions. S’ha rebutjat l’assistència de “Salvem l’Olla” com a oients a les reunions mantingudes amb INCASOL i PMT per dissenyar la modificació del PGM que havia de permetre la preservació íntegra de l’Olla.

 

Denunciem que els participants de les diferents institucions en les sessions per decidir el futur de l’Olla han estan obligats a signar una clàusula de confidencialitat, una mostra d’obscurantisme i manca de transparència en un debat públic que ha de conèixer tota la ciutadania.

 

5. Manca d’un seguiment i interlocució deficient de l’ajuntament amb la plataforma

En els darrers tres anys hem tingut cinc regidors diferents com a interlocutors, sovint sense conèixer els antecedents, el que ha obligat a tornar a començar el debat des de zero. 

 

6. Incompliment dels objectius ambientals de la Unió Europea

Les accions de destrucció d’hàbitats i espècies pròpies de zones humides, un dels seus entorns més amenaçats, va en contra dels objectius ambientals ratificats per la UE i situa l’ajuntament de Castelldefels fora dels principis que orienten el repartiment dels fons NextGeneration EU 2021-2027.

7. Menyspreu als informes científics

Com “L’estat de la natura a Catalunya 2020”, o “Els Sistemes Naturals del Delta del Llobregat 2018” que evidencien que la preservació de les zones humides de Catalunya és una de les claus per combatre el canvi global i la crisi ecosistèmica que estem patint.

 

Publicaciórrqn1.jpg

8. Desconeixement dels estudis de SEO/BirdLife International

Que evidencien que l’Olla del Rei (incloent la totalitat de la “L”) forma part d’una zona IBA vigent i que hauria de ser designada com a un espai dedicat a la preservació i estudi del medi natural, amb especial èmfasi en la seva riquesa ornitològica.

 

9. Ignorància dels requeriments de la Comissió Europea a l’estat espanyol i la Generalitat

Ignorància dels requeriments de la Comissió Europea perquè augmentin els espais protegits i la preservació dels hàbitats i espècies que trobem al delta del Llobregat.

 

10. Ocultació interessada sobre els ajuts europeus al desenvolupament ambiental que va rebre aquest entorn del municipi en construir el campus UPC

Tot i que gran part dels hàbitats protegits que trobem a l’Olla són espontanis, una altre part van reaparèixer gràcies a les actuacions derivades dels fons de la Unió Europea en el PMT de Castelldefels per aplicar un Pla Ambiental que fomenti la recuperació d’hàbitats i espècies de les zones humides del delta.

Greuges legislatius

 1. Vulneració de la Directiva Hàbitats UE 92/43/CEE
   

 2. Vulneració de la Directiva AUS 2009/147/CE
   

 3. Vulneració del Decret Legislatiu 2/2008
   

 4. Vulneració de la Ley 42/2007
   

 5. Vulneració del Conveni de Berna 1979
   

 6. Vulneració del Conveni de Bonn 1979
   

 7. Vulneració del Conveni sobre Diversitat Biològica 1992
   

 8. Vulneració de sentències emeses per tribunals europeus en casos de conflicte per afectació de zones Important Bird Area on s’equipara de facto aquests espais com a zones ZEPA.

Greuges ecològics

1. Destrucció d’hàbitats d’especial interès català, espanyol i europeu

Com maresmes, herbassars de mansega i cesquera, jonqueres inundables, pinedes de pi pinyer sobre sòl sorrenc deltaic, espartinars o boscos de ribera.

 

2. Destrucció i afectació del cicle de vida d’animals protegits a Catalunya, Espanya i Europa

Aus com el martinet menut (símbol de les reserves naturals del delta); martinet blanc; blauet; xot; mussol; esparver; martinet de nit; oriol; teixidor;... Mamífers, com l’eriçó fosc, el relicte eriçó clar,... Rèptils, com la característica tortuga de rierol. Amfibis, com el redescobert gripau corredor, la fugaç reineta...

_MG_4940.JPG

Martinet menut (Ixobrychus minutus) a l'Olla del Rei.

3. Destrucció de flora d’especial interès

Com mansega, cesquera, espartina, àlber, orquídia abellera, orquídia fosca, o orquídia abellera de mirall, entre moltes altres.

 

4. Pèrdua de connectivitat ecològica

De l’espai natural de l’Olla del Rei amb el massís del Garraf i amb la resta de delta del Llobregat, allunyant-nos dels objectius catalans i europeus en matèria de connectivitat biològica i de preservació de la biodiversitat en una de les regions amb major densitat de xarxa viaria del continent.

VISTA 2.jpeg

5. Fraccionament i eliminació d’ecosistemes deltaics

A un dels entorns més afectats per la urbanització de l’hemidelta sud, l’àmbit més occidental, així com pèrdua de compacitat i robustesa de la taca d’hàbitats naturals i naturalitzats del delta a Castelldefels.

 

6. Afectació de zones humides en la ruta de migració de biodiversitat del Mediterrani Occidental

L’Olla del Rei s’ubica en un dels territoris més importants del món pel que fa a la migració anual de milions d’essers vius, incloent ocells i invertebrats com papallones o libèl·lules. Les zones humides són l’eix dinamitzador en la ruta d’aquestes espècies. La urbanització, parcial o total, va contra els objectius internacionals en preservació d’aquesta fràgil biodiversitat.

 

7. Pèrdua de patrimoni natural històric

En cimentar el sòl sorrenc dunar, part de la història viva del terme i del conjunt deltaic que evidencia l’avenç sobre el mar i l’evolució conjunta de territori i paisatge al Baix Llobregat.

 

8. Augment del risc d’inundacions

Especialment en el context immediatament local, afectant els espais urbanitzats més propers i contribuint a saturar encara més la xarxa de clavegueram (major risc de vessaments, aigües en pitjor estat...).

 

9. Disminució de la capacitat d’infiltració d’aigua deguda a la impermeabilització del sòl

Disminució de la contribució del municipi de Castelldefels a la realimentació de l’aqüífer deltaic, essencial per l’agricultura dels municipis de la vall baixa de la comarca i per la sobirania alimentària de l’Àrea metropolitana de Barcelona.

Captura2.PNG

10. Augment de la intrusió salina de l’aqüífer del delta del Llobregat

Fomentant la salinització a volums d’aigua subterranis cada cop més allunyats de la línia costanera.

 

11. Augment de les emissions de CO2 directes i indirectes

En reduir coberta vegetal amb poder de fixació de carboni i afebliment del dinamisme de la zona humida i de la pèrdua de formació de sòl que se’n derivi.

 

12. Disminució de la qualitat de l’aire

En eliminar part del poder de retenció de contaminants de l’espai natural per la pèrdua de vegetació de maresma, boscos de ribera i matollars característics.

 

13. Pèrdua de la capacitat d’apaivagar d’onades de calor de l’espai natural de l’Olla del Rei

Agreujada per l’augment de la superficie cimentada que implicaria una urbanització de part de la “L”.

 

14. Contribució a la degradació de la globalitat de la zona humida

En reduir els espais buffer que permeten preservar els entorns més fràgils i sensibles a la sobrefreqüentació, on trobem la major concentració d’espècies protegides de l’Olla del Rei.

bottom of page