top of page

Compromisos per la preservació de l'olla del rei #municipals2023

L’Olla del Rei és un espai natural clau per la biodiversitat de Castelldefels. Conté hàbitats protegits per directives europees, on viuen espècies protegides d’ocells, mamífers, rèptils i amfibis, així com flora especialment sensible. Aquest patrimoni és imprescindible pel nostre benestar: produir aire net, combatre el canvi climàtic, disminuir el risc i virulència d’inundacions, regular la temperatura estival, recarregar l’aqüífer deltaic, ser refugi de natura … I, a més, augmentar la fràgil connectivitat ecològica entre els espais protegits del Garraf i del Delta del Llobregat, afavorint la resiliència de la vida salvatge a una de les regions més transformades del continent europeu.


Fins ara, totes les polítiques adoptades per l’Ajuntament de Castelldefels han sigut insuficients o fins i tot contràries a la preservació d’aquesta zona humida. Confiem que, en el proper mandat, els partits que liderin el consistori entenguin la necessitat de protegir un espai tan important per la ciutadania i per la natura de tota la regió deltaica. La Plataforma Salvem l’Olla del Rei, d’acord amb l’exposat, sol·licitem que les forces polítiques de Castelldefels que vulguin preservar
l’espai natural es comprometin a dur a terme les següents mesures pel que fa a la protecció de l’Olla del Rei.

1_ModificacioPGM2.jpg

1. Executar la Modificació del Pla General Metropolità per tal de que l’Olla del Rei – espai comprès entre els carrers Pi Tort, Barcelona, i la llacuna de l’Olla del Rei – deixi de ser urbanitzable. Aquesta modificació s’hauria de tramitar de forma urgent , i independent d’altres modificacions del planejament a qualsevol altre zona del municipi.

2_AmpliacioZEPA.jpg

2. Donar suport a la declaració de zona ZEPA (Zona d’Especial Protecció de les Aus) per l’espai natural de l’Olla del Rei proposada per la Generalitat de Catalunya l’any 2022. Aquest suport s’hauria de fer explícit per part del govern municipal, així com ser comunicat a la Generalitat, assumint que l’Olla del Rei ha d’esdevenir en un espai natural protegit.

2_AmpliacioZEPA2.jpg

3. Esdevenir part activa en la demanda ciutadana per a que la zona humida sigui inclosa al conjunt d’espais protegits del delta del Llobregat, preservant així la seva vàlua natural per les generacions futures. Sol·licitar formalment la incorporació del municipi al Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del delta del Llobregat, així com planificar la incorporació de la futura zona ZEPA de l’Olla del Rei a aquest organisme de protecció i gestió.

4_ObresPitort.jpg

4. Minimitzar els impactes a l’espai natural de l’Olla del Rei si calgués executar obres al carrer Barcelona i Passeig del Pitort, mantenint en tots els supòsits les actuals amplades.
Assegurar que impactes mai afectin, de forma permanent, més d’un metre cap a la banda muntanya del carrer Pi Tort, i en cap cas suposin l’eliminació de flora autòctona o la pertorbació de la fauna de l’espai. A més, assessorar-se específicament per part de personal especialitzat en impactes ambientals i biodiversitat protegida.

5_Vessaments.jpg

5. Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) una solució immediata per evitar vessaments d’aigües residuals, tant a l’Olla del Rei com a la platja, que inclogui els compromisos ja adquirits per l’ACA amb el municipi:

  1. La construcció del nou col·lector de residuals fins la depuradora de la Murtra. 

  2. L’estació bombejadora de pluvials al carrer Aragó.

  3. El segellament definitiu del “tub de la vergonya”.

6_orquidies.jpg

6. Prendre les mesures necessàries per preservar la biodiversitat de l’Olla del Rei, incloent especialment la fauna i flora d’especial interès i protegida que conviu a l’espai. La institució municipal esdevindrà l’ens garant que vetlli activament per la seva protecció, amb mesures in situ com la promoció d’activitats per la divulgació i sensibilització sobre el medi natural, el seguiment de flora i fauna amenaçada, i actuacions per salvaguardar els hàbitats més vulnerables.

bottom of page