DECÀLEG DE LA PLATAFORMA SALVEM L'OLLA DEL REI: 10 PROPOSTES PEL FUTUR DE CASTELLDEFELS I EL BAIX LLOBREGAT

Un cop aconseguit l’objectiu d’aturar les obres de l’ICFO en terrenys d’alt valor natural a l’Olla del Rei, davant els riscos que encara amenacen aquesta rica zona humida de Castelldefels (essencialment l'urbanització i la contaminació); atès l’empitjorament de la qualitat de l’aigua i la reiteració d’episodis de contaminació amb aigües fecals, amb impacte a la platja, adreçem a les administracions competents (Ajuntament de Castelldefels, Agència Catalana de l’Aigua, UPC, PMT, Generalitat de Catalunya -DG Medi Ambient, DG Universitat, INCASOL-Àrea Metropolitana de Barcelona) els següents 10 punts:

1. Iniciar durant el 2021 els tràmits per la modificació del Pla General Metropolità: l'Olla del Rei ha de deixar de ser urbanitzable!

Descatalogació zones urbanitzables: les parcel·les d'enorme interès natural de la "L" de l'Olla, als àmbits del Passeig Pi i Tort i Carrer Barcelona, han de ser classificades com no urbanitzables per tal de preservar-les per a les futures generacions. Parcel·les afectades: Camps de reserva 2.2, 2.3, 2.4. Residència 1.1. Estudis i publicacions científiques com la del Dr. Pino (2018) o la del Dr. Torre (2011) evidencien l'interès dels hàbitats i espècies de la "L" de l'Olla del Rei, encara incomprensiblement urbanitzable.

- A aquestes parcel·les, així com a tota la "L" o riba dreta de l'Olla del Rei, trobem espècies i hàbitats estríctament protegits que són incompatibles amb el risc d'urbanització que segueix amenaçant aquest entorn.

En aquest espai viuen un bon nombre d'espècies d’aus protegides per directives europees i/o legislació estatal i catalana: com el Xot (Otus scops) , ocell inclòs al Conveni de Berna i al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el mussol (Athene noctua), el martinet menut (Ixobrychus minutus), el blauet (Alcedo atthis) o el martinet blanc (Egretta garzetta), incloses entre d'altres a l'annex I de la Directiva Aus de la UE. D’altres espècies d’ocells protegides estrictament com el falcó peregrí (Falco peregrinus), l'esparver (Accipiter nisus), l’astor (Accipiter gentilis) o l'aligot (Buteo buteo) utilitzen aquestes parcel·les per caçar. Alhora, aquesta descatalogació permetria preservar hàbitats d’interès europeu com prats humits amb Mansega (Cladium mariscus), Jonc Agut (Juncus acutus) i Jonca Marina (Scirpus maritinus), i praderies d’espartinar (Spartina versicolor) d'elevat interès continental i protegides per la Directiva Hàbitats de la UE, així com donar continuïtat ecològica i paisatgística a la zona humida més important del municipi.

A més, proposem la descatalogació de les anteriors zones urbanitzables per tal de preservar la ja molt alterada població d’eriçó clar (Atelerix algirus) de l’espai Natural de l’Olla del Rei, greument afectada després de l'intent de construcció de l’ICFO a l’extrem més proper al Canal Olimpic. Recordar que aquesta espècie requereix l’avaluació de normatives legals estatals com el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas essent classificada com de Interés Especial o normatives europees com el Conveni de Berna. També trobem mamífers estrictament protegits com l'eriçó fosc (Erinaceus europaeus), o d'amfibis amparats per una estricta legislació ambiental com el gripau corredor (Epidalea calamita).

Es conservaria l’àrea continua natural amb caràcter humit i hàbitats com boscos de ribera (alberedes essencialment) més extensa del municipi, repercutint no només en la viabilitat de l’espai com a punt d’interès de biodiversitat municipal i comarcal sinó en la captació de carboni i millora estratègica de la qualitat de l'aire, essent aquests boscos de ribera i espais naturals un stock viu dinàmic que permet millorar el benestar poblacional. Aquests boscos de ribera són inclosos a la Directiva Hàbitats de la UE. Alhora, a nivell paisatgístic, es tindria en compte l’oferta d’hàbitats que s’aconseguiria mantenir. S’ha de tenir en compte també que aquestes parcel·les urbanitzables estan incloses a l’IBA del Delta del Llobregat, sent a més zona buffer d’importància cabdal en la conservació de l’àrea protegida inclosa a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya (IZHC) i immediatament annexa (que caldria ampliar).

Aquesta descatalogació es pot veure complementada amb la recatalogació de zones urbanitzables a l’entorn nord del campus del PMT. A la part més propera a la C-32 existeixen parcel·les no urbanitzables on no es troben hàbitats ni espècies protegides, que a més no presenten continuïtat ecològica amb l'espai, essent a la pràctica àrees amb menor interès que les encara urbanitzables.

2. Preservar íntegrament tota la “ L” de l’Olla del Rei

 

L'espai natural dominat per boscos de ribera i maresmes que s'esten al llarg dels carrers Pi tort, Barcelona i la riba dreta de la llacuna l'Olla del Rei (conegut per moltes com la "L" de l'Olla) és essencial per la natura, el patrimoni faunístic i florístic, la connectivitat ecològica i els fluxos de biodiversitat de Castelldefels. No obstant, la contribució a la connectivitat ecològica entre el delta del Llobregat i el Garraf, la compacitat o la preservació dels espais més crítics per la fauna i flora protegida de l'espai depenen estrictament de mantenir de forma íntegra tota la superficie de la "L" o riba dreta de l'Olla no urbanitzada, garantint que aquests espais siguin ocupats per hàbitats i ecosistemes naturals. La necessitat de mantenir la connectivitat ecològica, evitar la pèrdua de serveis ecosistèmics, recuperar espais degradats i conservar la compacitat de l’espai natural en un entorn fortament urbanitzat és clau per entendre que no ens podem permetre cap urbanització o intent de destrucció parcial d'aquest entorn, ja que posaria en risc un element vertebrador de la natura de Castelldefels.

La "L" de l'Olla del Rei no és només un espai amb espècies animals i vegetals protegides, o hàbitats en risc de desaparició. La seva situació estratègica i excepcional, essent un espai no urbanitzat que connecta espais verds consolidats com els parcs de la corredora, tallinaires o els jardins del Canal Olímpic, amb les dues grans unitats naturals de Castelldefels (el Garraf i el delta del Llobregat) fa que actui com a un espai nuclear i conductor de biodiversitat regional. Durant els últims dos anys diverses observacions realitzades per veines i membres de la plataforma consoliden i manifesten el funcionament d'aquest eix de connectivitat ecològica, avui en dia l'últim restant al terme municipal entre les seves dues grans unitats naturals de paisatge. La urbanització depredadora a la major part del municipi ha provocat que, a dia d'avui, la "L" de l'Olla i la propia zona humida siguin el major ecosistema natural, d'importància cabdal, al front deltaic de Castelldefels. 

3. Desestimació de l'aparcament i ampliació del Passeig Pitort

Segons l'actual PGM, està prevista la urbanització del Passeig Pitort, que suposaria l'ampliació de la calçada a quatre carrils, passant a medir de 9 metres a 28 en la zona més ampla. Aquesta ampliació afectaria greument als Boscos de Ribera de l'Olla del Rei, urbanitzant un gran nombre de metres quadrats i afectant a les espècies protegides anomenades anteriorment. La Junta de Govern de Castelldefels va aprovar el projecte el 21 de juny de 2018, contradint les demandes de la plataforma i els interessos de preservació de la zona. Exigim la no-realització del projecte i una voluntat real per part del govern municipal de canviar el PGM actual.

El projecte de construcció d’aparcaments i urbanització dels carrers Pi tort i Barcelona impliquen una gran ocupació de sòl actualment ocupat per terreny natural. L’afectació a l’espai natural pot ser molt significativa, especialment tallant arbres on nidifiquen espècies protegides com el xot (Otus scops). Alhora, s’afectarien hàbitats d’interès europeu (boscos de ribera i maresmes d'elevat valor), d’altres espècies protegides com l’eriçó fosc (Erinaceus europaeus) que viuen a l’espai de forma permanent, o que l’ocupen de forma puntual com l’astor (Accipiter gentilis) o l'esparver (Accipiter nisus). Per tant, proposem anul·lar les propostes d’aparcaments que vol portar a terme l’ajuntament de Castelldefels.

4. Garantir les inversions per la recuperació de la qualitat de les aigües de l’Olla del Rei i evitar inundacions als barris de Marisol, Can Bou i Gran Via Mar

Recuperar la biodiversitat i eliminar qualsevol risc per a la salut pública i mortaldat per a la fauna i flora de l’Olla del Rei és una reivindicació històrica de la plataforma i del poble de Castelldefels. Durant els últims anys hem assistit a episodis de contaminació d'aigües fecals recurrents, no només de les aigües de l'estany principal de l'Olla del Rei, sino de les corredores, platges i mar del municipi. Els vessaments d'aigües residuals sense depurar s'han transformat en una observació comú a Castelldefels. 

L'efecte de dècades menyspreant l'inversió i manteniment d'infraestructures hidràuliques ha esclatat aquesta dècada, consolidant errors en la infraestructura sistemàtics, que posen en risc el sistema de recollida i depuració d'aigües residuals de tot el Baix Llobregat (i especialment dels municipis de la perifèria, sempre a la cua en benestar). Davant d'aquesta manca, espais naturals com l'Olla del Rei han rebut afectacions importants, amb mortandats massives de peixos (entre els que destaquem anguiles) i efectes devastadors en les comunitats subaquàtiques (tant de la zona humida com de la platja).

A més, cal donar major importància a les maresmes, jonqueres de rereduna i prats inundables de l'Olla del Rei, tots hàbitats i ecosistemes protegits per directives europees que atorguen un servei ecosistèmic clau al muncipi: disminuir el risc d'inundació a barris propers tant per infiltració directa a l'aqüífer com per posterior acumulació d'aigüa en superfície un cop el sòl es troba saturat.

5. Assegurar la correcta sortida al mar de la Corredora Mestre construint l’estació de bombeig

 

Perquè les aigües pluvials puguin desaiguar correctament al mar evitant inundacions i contaminació per eutrofització a zones humides com l'Olla del Rei. L'existència d'aquesta infraestructura, ja sol·licitada de forma històrica, permetria superar una de les problemàtiques que més afecten la qualitat de les aigües de l'estany de l'Olla del Rei, inclòs a l'inventari de zones humides de Catalunya: l'onada de retorn de contaminació. La falta d'aquesta bomba provoca que en cas de pluges moderades, l'aigua rica en materia orgànica de la corredora mestre no aconsegueixi trencar la barra de sorra, produint i possibilitant una onada de retorn que aboca aquesta contaminació a l'Olla. Aquest efecte és clau per entendre l'elevadíssima eutrofització que pateix l'estany principal de l'Olla del Rei.

 

 

6. Adequació de l’estació elevadora d’aigües grises i construcció de canonades segures

 

Per garantir l’evacuació de totes les aigües grises cap a l’estació depuradora d’Aigües residuals (EDAR) de Viladecans i Gavà. Exigir a l’ACA i AMB un calendari ràpid d’obres. Segellar el Tub de la vergonya per evitar la contaminació de l’aigua de l’Olla del Rei i garantir el bon estat de les platges de Castelldefels. Recordem que l'estany de l'Olla es troba íntegrament inclos a l'Inventari de Zones Humides de Catalunya (IZHC), així com a l'IBA del Delta del Llobregat, afectant els vessaments d'aigües residuals animals estríctament protegits i aquesta zona legalment protegida. Per tant, aquests vessaments són completament il·legals i una vergonya ambiental per Castelldefels.

7.  Demanem a l’ACA que declari l’Olla del Rei com una “massa d’aigua” i es  responsabilitzi de la qualitat de l’aigua

 

Donat l'elevat valor ambiental de l'espai natural de l'Olla del Rei, la seva rica comunitat biològica, el seu potencial si es millora la seva gestió i les espècies protegides que hi fan vida i nidifiquen, demanem a l'ACA que declari l'Olla del Rei com a "massa d'aigua" en categoria formal per tal de que es responsabilitzi de la qualitat de la seva aigua, actualment en un estat d'eutrofització per causes antròpiques massiu que dificulta la vida a l'estany principal. A més, recentment es sumen els constants vessaments d'aigües fecals com un clar impacte ecològic brutal a l'estabilitat de tota la comunitat viva. Calen figures i responsabilitats clares per garantir que aquests episodis no es produeixin i, en el cas, conèixer per transparència els responsables i exigir responsabilitats.

 

 

8. Reparació mediambiental, recuperació de les zones malmeses, i retirada de tota la runa i escombraries de la zona humida de l’Olla del Rei

Es planteja una recollida general de plàstics, runa, brossa i d’altres elements residuals escampats per l’espai natural en una actuació que requeriria la logística dels actors implicats en la gestió de l’espai.

 

Alhora, es planteja la possibilitat d’emmarcar l’actuació en dies de voluntariat coordinant conjuntament els actors implicats mencionats, tot convocant als veïns i veïnes de Castelldefels i voltants tant des de la plataforma Salvem l’Olla del Rei com des de l’Ajuntament, UPC, ICFO, i d’altres per portar a terme una jornada en la qual es retirarien aquests elements negatius de l’espai per mantenir la seva salut ambiental i restaurar l’entorn. Especialment les parcel·les 2.1, 2.3 i 2.4 presenten una acumulació de deixalles rellevant, tot sent alhora zones amb un potencial ecològic i presència d’espècies d’interès. Cal remarcar que caldria, com hem dit, la logística i implicació dels actors implicats, en especial ajuntament, mitjançant les empreses de recollida de deixalles i neteja municipal, així com les brigades de jardineria.

Per evitar que l’acumulació de runa i deixalles no sigui un fet continuat tant en aquestes parcel·les com en la resta de l’espai es proposa que el camí que separi els carrers Pi Tort i Barcelona de l’espai natural inclogui un vallat o cordó que impedeixi l’accés descontrolat a l’espai. Alhora, es proposa que tots els camins de l’espai que connectin amb espai natural siguin perimetrats amb cordons com ja s’ha fet a certes zones de l’espai impedint l’accés i, per tant, l’acumulació de deixalles.

 

 

9. Implementar un pla integral de gestió ambiental i educativa

 

Gestió del medi ambient, eliminació d’espècies invasores, gestió educativa, habilitació de camins interns respectuosos i observatoris d'ocells, eliminació de la runa i escombraries, creació de petites basses per afavorir la biodiversitat, ... Creiem convenient l’aprofitament de l’oferta educativa potencial oferta per l’espai natural de l’Olla del Rei. Aquesta no ha sigut aprofitada en els últims anys tot i la ingent quantitat de valors naturals albergats per aquesta zona humida, punt amb més diversitat d’avifauna observada a Castelldefels, zona humida de major mida i punt clau per la biodiversitat del municipi. Promocionar tallers, activitats, investigacions, en aquesta zona propera a instituts, a 5 minuts a peu de l’estació de Castelldefels seria una oportunitat per promocionar Castelldefels com una ciutat sostenible i realment preocupada pels seus valors naturals.

La promoció d’activitats encaminades a la divulgació del patrimoni natural ingent que alberga l’espai, el seu estudi i valoració, ha d’esser una peça clau en la futura gestió de l’espai natural. Totes aquestes han de cercar el descobriment, investigació i recerca dels valors naturals que ja coneixem de l’espai, així com de nous probablement no estudiats o cercats encara, essent l’Olla del Rei un punt de referència municipal en la investigació i divulgació ambiental... 

 

10. Creació d’un ens gestor públic únic

 

Amb compromisos de totes les administracions implicades, com a responsable de la gestió integral de l’espai natural. Actualment el gran nombre d'administracions que intervenen en la gestió de l'Olla (INCASOL, Ajuntament, ACA, AMB, UPC-PMT ...) dificulten enormement la gestió i preservació d'aquesta zona humida. Un ens gestor nou, amb professionals experts en la conservació dels hàbitats d'enorme interès que trobem a l'Olla del Rei, és clau pel futur de l'Olla del Rei.

 

 

Plataforma "Salvem l'Olla del Rei"

Olla del Rei, 2021