La Generalitat presenta la proposta per protegir íntegrament l'Olla del Rei amb la ZEPA

Aquest matí, 16 de juny, hem conegut una notícia històrica per la preservació de la natura a Castelldefels: la Generalitat de Catalunya ha inclòs íntegrament l'Olla del Rei a la proposta d'ampliació de la zona ZEPA del delta del Llobregat! La notícia molt positiva, tant per la natura i biodiversitat del delta, com per la ciutadania actual (i futura) del nostre poble. Sense natura, com és obvi, no tenim futur. Dins dels sistemes naturals, les zones humides són un dels més delicats i amenaçats. I avui es fa un pas gegantí per protegir la millor i més important zona humida que tenim!


Subratllem que una de les zones humides i (encara) no protegides de més interès del territori deltaic és l'Olla del Rei. Els valors ambientals de la zona humida ja han merescut la seva inclusió íntegra a la Important Bird Area (IBA) del delta del Llobregat (designada pel comitè científic de BirdLife International), a l'Inventari de Zones Humides de Catalunya (IZHC), o la identificació d'hàbitats d'interès comunitari inclosos a la Directiva Hàbitats i d'espècies d'ocells incloses a l'Annex I de la Directiva Aus de la Unió Europea. Per si no fos prou, a l'Olla s'han citat més de 100 espècies animals protegides pel que fa a la legislació catalana vigent. Per tant, no incloure íntegrament l'Olla del Rei a l'ampliació de la ZEPA deltaica seria injustificable, i vulneraria els principis de la mateixa ampliació promesa a la Comissió Europea.


És per això que la plataforma Salvem l'Olla del Rei va demanar oficialment a la Generalitat de Catalunya (el passat mes de novembre), amb la raó dels arguments científics, tècnics i legals, però també amb la força de tenir al costat 45 entitats (entre elles Depana, Seo/Birdlife i CEPA): la inclusió íntegra de la zona humida de l'Olla del Rei a la zona de protecció ZEPA del delta del Llobregat.Més a prop de què aquesta imatge sigui una realitat!Destaquem els principals arguments legals que insten les institucions a protegir l'Olla del Rei com a zona ZEPA, d'acord amb la legislació europea vigent:


  • A la zona humida de l’Olla del Rei es constata la presència d’un mínim de 22 espècies d’ocells inclosos a l’Annex I de la Directiva 2009/47/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres.

  • A la zona humida de l’Olla del Rei es constata la presència d’un mínim de 4 hàbitats naturals d’interès comunitari inclosos a l’Annex I de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.

  • Pel que fa als hàbitats d’interès comunitari inclosos a la Directiva 92/43/CEE presents a la zona humida tractada, l’albereda de l’espai natural de l’Olla del Rei equival al 37% del total d’alberedes que s’estima queden al delta del Llobregat (Mapa de cobertes del sòl de Catalunya – CREAF).

  • La zona humida de l’Olla del Rei es troba immersa íntegrament a la IBA (Important Bird Area) 140 del delta del Llobregat (Annex II), existint jurisprudència que evidencia el valor jurídic intrínsec dels espais IBA.

  • Considerant que l’article 44 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, d’acord amb la Directiva 2009/47/CE, atribueix “particular importancia” a les zones humides pel que fa a la designació de futures zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA).

  • Considerant que, per a espècies d’ocells incloses a l’Annex I de la Directiva 2009/47/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres, com el martinet menut (Ixobrychus minutus), les evidències científiques remeses a la Comissió Europea indiquen que la zona humida de l’Olla del Rei és un dels espais més rellevants de la regió encara no inclosos a la ZEPA deltaica.

  • Considerant que a la zona humida de l’Olla del Rei es constata la presència d’un mínim de 110 espècies de vertebrats incloses a l’Annex d’espècies protegides de la fauna salvatge autòctona del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

  • Considerant que a la zona humida de l’Olla del Rei es constata la presència d’espècies de flora característica d’aiguamolls d’especial interès com la mansega (Cladium mariscus), referenciada a normatives europees com la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, així com altres espècies d’especial interès pel que fa a la preservació de la biodiversitat i patrimoni natural del delta del Llobregat, destacant orquídies com Ophrys apifera, Ophrys speculum, Ophrys sphegodes y Ophrys tenthredinifera, així com gramínies com Saccharum ravennae, o juncaginàcies com Triglochin maritimum.

  • Considerant que les zones humides ubicades als extrems de les zones IBA són entorns especialment sensibles pel que fa al manteniment efectiu dels fluxos de biodiversitat amb espais propers, requerint especial atenció i mesures de protecció.


Recordem que la Comissió Europea ha activat un procediment legal (carta d'emplaçament - 2021) que amenaça les institucions responsables pel reiterat incompliment dels compromisos ambientals amb les directives comunitàries al nostre delta. Entre d'altres, la Comissió ha demanat l'ampliació de les zones protegides del delta del Llobregat d'acord amb les directives comunitàries. És per això que, davant l'amenaça de greus sancions, les institucions s'han mogut per complir amb la legislació ambiental.


Recordem també que, tot i l'enorme cúmul d'imperatius científics, tècnics i vinculats a la legislació ambiental comunitària, l'Ajuntament de Castelldefels s'ha negat (fins al moment) a demanar la protecció indicada per l'Olla del Rei. És a dir, prescindit de sol·licitar un pas clau per la consolidació i preservació de la zona humida de més importància biològica del municipi, i especialment sensible pel que fa a la zona IBA del delta del Llobregat.

Més de quatre anys de reivindicació, divulgació, i lluita donen els seus fruits!


Salvarem l'Olla del Rei!


#SalvemlOlla

#OllaZEPA