REQUERIMENT URGENT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA

L’OLLA DEL REI HA DE SER INCLOSA A LA XARXA NATURA 2000 I A LA ZONA ZEPA DEL DELTA DEL LLOBREGAT, SEGUINT EL REQUERIMENT DE LA COMISSIÓ EUROPEA 2021 A L’ESTAT ESPANYOL I A LA GENERALITAT DE CATALUNYA


Considerant que l’espai natural de l’Olla del Rei, al municipi de Castelldefels (extrem occidental del delta del Llobregat, Barcelona) consisteix en una zona humida parcialment inclosa a l’inventari de zones humides de Catalunya pel seu elevat interès biològic (codi: 08001118).


Considerant que en aquest petit espai natural trobem un nombre elevat d’espècies de fauna residents, hivernants o estivals incloses a normatives europees com la Directiva Hàbitats 92/43/CEE o a l’Annex I de la Directiva Aus 2009/147/CEE, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la conservació de les aus silvestres.


Considerant que entre aquestes espècies presents a l’espai natural de l’Olla destaquem: aus com Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Falco peregrinus, Larus audouinii, Larus melanocephalus, Alcedo atthis, totes protegides per l’Annex I de la Directiva Aus, mamífers com Atelerix algirus, o rèptils com Mauremys leprosa, així com d’altres espècies protegides per legislació catalana vigent com el Decret Legislatiu 2/2008 on s’inclou Athene noctua, Otus scops, Buteo buteo, Accipiter nisus, Falco tinnunculus o Bufo calamita [Pino J., 2018: Diagnosi dels valors naturals dels aiguamolls de l’Olla del Rei. Torre, I., 2011: Els ocells de l’Olla del Rei; et al.]. D’igual forma, a l’espai natural s’han detectat més de 150 espècies d’ocells, entre les que destaquen aus en perill crític com Aythya nyroca, també inclòs a l’Annex I de la Directiva Aus.


Considerant que l’Olla del Rei es troba íntegrament inclosa a la Important Bird Area 140 del Delta del Llobregat, designada per BirdLife International.


Considerant que a l’espai natural de l’Olla del Rei trobem hàbitats contemplats i protegits per la Directiva comunitària 92/43/CEE, entre els que destaquem: boscos de galeria de Populus alba (codi directiva 44.17), pradells salins mediterranis (codi directiva 15.15), pradells d’espartina (codi directiva 15.12), i pinedes de Pinus pinea sobre sorrals costaners (codi directiva 16.29 i 42.8).


Considerant que la Comissió Europea ha iniciat un requeriment formal en el qual insta a la Generalitat de Catalunya a ampliar les zones protegides del delta del Llobregat, degut a la insuficiència de les zones protegides actuals per assegurar la supervivència de les espècies d’ocells inclosos a l’Annex I de la Directiva Aus 2009/147/CEE i dels hàbitats d’interès comunitari del delta del Llobregat.


Considerant que si la proposta de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat Espanyol és insuficient, o si no es proposa en el termini de dos mesos, ens enfrontem a un procés judicial comunitari i a una multa de milions d’euros per part de la UE, degut a l’incompliment de les directives prèviament mencionades.


Considerant que l’espai natural de l’Olla del Rei, com va manifestar l’Ajuntament de Castelldefels al ple municipal de Gener de 2021, es troba en procés de ser zona NO urbanitzable. I que, d’igual forma, els terrenys on es troben els hàbitats i espècies protegides per Directives europees de l’Olla del Rei són propietat de la Generalitat de Catalunya (INCASOL). Essent, doncs, els terrenys d’interès comunitari propietat de la institució demandada per la Comissió Europea.


Considerant, de forma especial, que la Comissió Europea és coneixedora del valor natural de l’espai natural de l’Olla del Rei, però que fins al moment el Departament de Territori i Sostenibilitat no ha proposat la inclusió de la zona humida de l’Olla del Rei a la zona ZEPA deltaica, contravenint les indicacions de les directives 2009/147/CEE i 92/43/CEE, anteriorment citades.


SOL·LICITEM, de forma urgent i interpel·lant directament a la Generalitat de Catalunya:

- Proposar a la comissió Europea la inclusió de l’espai natural de l’Olla a la Xarxa Natura 2000 i a la zona ZEPA del delta del Llobregat, per tal d’evitar la sanció milionària i complir amb les directives, però sobretot per garantir el compromís de sostenibilitat i el futur de la biodiversitat del delta del Llobregat, referint-nos específicament a la superfície d’hàbitats i espècies d’interès comunitari que s’estenen entre els carrers Pi Tort, Barcelona i la llacuna de l’Olla del Rei al terme de Castelldefels (Figura 1).


Figura 1. Superficie ocupada per la zona humida de l’Olla del Rei, Important Bird Area ubicada a l’extrem occidental del delta del Llobregat (Castelldefels).